คำจำกัดความ
 

ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีบริบูรณ์หรือมากกว่า

(ความหมายตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ (พ.ศ. 2545-2564) หน้า 62 )

รวมภาพสำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ (โครงสร้าง วิสัยทัศน์ ภารกิจ)
ข้อมูลสุขภาพและระบบบริการ (Powerpoint)
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ/งบประมาณ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
  งานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ
เงานส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ
พัฒนามาตรการ กลไก
นโบยายและแผน-แผนชาติ แผนพัฒนาต่างๆ
 

ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ
ปฏิญญาผู้สูงอายุไทย
แผนปฏิบัติการเรื่องผู้สูงอายุในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิค
รัฐธรรมนูญ 2540
สรุปผลการประชุมสมัชชาโลกว่าด้วยผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๒
สาระสำคัญแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2
สิทธิของผู้สูงอายุตามหลักการของสหประชาชาติ

สถานการณ์ทั่วไป
 

การประมวล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ผลการประชุม
ข้อมูลคาดประมาณ
บริการสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ

ทำเนียบหน่วยงานรัฐบาล/ องค์กรเอกชน/ ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
เงินอุดหนุน- เงินกองทุนต่างๆ


  กลับด้านบน

กลับสู่หน้าแรก

| ผู้บริหาร | บุคคลากร | ประชาสัมพันธ์ | ๕กลุ่มเป้าหมาย | พัฒนาเครือข่าย |

สำนักงาน:
๖๑๘/๑ ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กท. ๑๐๔๐๐

โทร. ๐-๒๒๕๕๘๕๐-๗
โทรสาร ๐-๒๒๕๑๙๑๑๔


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเว็บไซต์นี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร